خانه / سیستمهای مدیریت محتوا / وردپرس / چگونه فایل wp-config.php در وردپرس را ویرایش کنیم

چگونه فایل wp-config.php در وردپرس را ویرایش کنیم

آیا تا کنون آموزش هایی از این سایت یا دیگر سایت ها خوانده اید که در آن ها از شما خواسته شده است که فایل wp-config را ویرایش کنید و شما هیچ ایده ای نداشتید که آن چیست؟ خب ما به شما کمک می کنیم تا بفهمید آن چیست و در این مقاله به شما نشان می دهیم که چگونه به درستی فایل wp-config.php در وردپرس را ویرایش کنید.

فایل wp-config.php چیست؟

همان طور که از نام این فایل بر می آید، یک فایل برای انجام تنظیمات است که قسمتی از تمام سایت های وردپرس خود میزبان است.

بر خلاف سایر فایل ها، فایل wp-config.php به صورت داخلی در وردپرس وجود ندارد بلکه بیشتر به صورت مشخص در حین فرآیند نصب برای سایت شما ساخته می شود.

وردپرس اطلاعات دیتابیس شما را در فایل wp-config.php ذخیره می کند. بدون این اطلاعات وب سایت وردپرس شما کار نخواهد کرد و شما پیغام خطای error establishing database connection یا خطای اتصال راه اندازی دیتابیس را دریافت خواهید کرد.

جدا از اطلاعات دیتابیس، فایل wp-config.php همچنین از چندین تنظیمات سطح بالای دیگر را نیز در بر دارد. درباره آن ها نیز در همین مقاله صحبت خواهیم کرد.

به علت این که فایل از اطلاعات حساس تشکیل شده است، پیشنهاد می شود که خودتان را درگیر کار با این فایل نکنید مگر این که واقعا راه چاره دیگری نداشته باشید.

اما چون شما این مقاله را مطالعه می کنید مشخص است که شما مجبور هستید فایل wp-config.php را ویرایش کنید. در زیر قدم هایی آورده شده است که این کار را بدون خراب کردن چیزها انجام دهید.

شروع کار

اولین کاری که باید انجام دهید این است که یک نسخه پشتیبان کامل از وردپرس خود تهیه کنید. فایل wp-config.php برای وردپرس بسیار حیاتی و مهم است و حتی یک خطای کوچک در آن می تواند سایت شما را از دسترس خارج کند.

ما به یک FTP client برای اتصال به وب سایت خود نیاز دارید. کاربران ویندوز می توانند WinSCP یا SmartFTP را نصب کنند و کاربران مک می توانند از Transmit یا CyberDuck استفاده کنند. یک FTP client به شما اجازه می دهد که فایل ها را بین سرور و کامپیوتر شما انتقال دهید.

با استفاده از FTP client به وب سایت خود متصل شوید. شما به اطلاعات ورود FTP نیاز دارید که می توانید از میزبان وب خود آن را دریافت کنید. اگر تا اکنون آن را نمی دانید، می توانید از پشتیبانی شرکت میزبان وب خود آن را بپرسید.

فایل wp-config.php معمولا در پوشه اصلی وب سایت شما در کنار پوشه هایی مانند /wp-content/ قرار دارد.

به سادگی بر روی فایل راست کلیک کنید و گزینه دانلود را از منو انتخاب کنید. FTP client شما حالا فایل wp-config.php را از کامپیوتر شما دانلود می کند. شما می توانید آن را با استفاده از یک برنامه ویرایشگر متن مانند Notepad یا Text Edit باز و ویرایش کنید.

درک فایل wp-config.php

قبل از این که شروع کنید، نگاهی به کدهای پیش فرض فایل wp-config.php بیاندازیم. شما می توانید همچنین یک نمونه از این فایل را اینجا ببینید.

 ۰۱ <?php

۰۲ /**

۰۳  * The base configuration for WordPress

۰۴  *

۰۵  * The wp-config.php creation script uses this file during the

۰۶  * installation. You don’t have to use the web site, you can

۰۷  * copy this file to “wp-config.php” and fill in the values.

۰۸  *

۰۹  * This file contains the following configurations:

۱۰  *

۱۱  * * MySQL settings

۱۲  * * Secret keys

۱۳  * * Database table prefix

۱۴  * * ABSPATH

۱۵  *

۱۶  * @link https://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php

۱۷  *

۱۸  * @package WordPress

۱۹  */

۲۰

۲۱ // ** MySQL settings – You can get this info from your web host ** //

۲۲ /** The name of the database for WordPress */

۲۳ define(‘DB_NAME’, ‘database_name_here’);

۲۴

۲۵ /** MySQL database username */

۲۶ define(‘DB_USER’, ‘username_here’);

۲۷

۲۸ /** MySQL database password */

۲۹ define(‘DB_PASSWORD’, ‘password_here’);

۳۰

۳۱ /** MySQL hostname */

۳۲ define(‘DB_HOST’, ‘localhost’);

۳۳

۳۴ /** Database Charset to use in creating database tables. */

۳۵ define(‘DB_CHARSET’, ‘utf8’);

۳۶

۳۷ /** The Database Collate type. Don’t change this if in doubt. */

۳۸ define(‘DB_COLLATE’, ”);

۳۹

۴۰ /**#@+

۴۱  * Authentication Unique Keys and Salts.

۴۲  *

۴۳  * Change these to different unique phrases!

۴۴  * You can generate these using the {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ WordPress.org secret-key service}

۴۵ * You can change these at any point in time to invalidate all existing cookies. This will force all users to have to log in again.

۴۶  *

۴۷  * @since 2.6.0

۴۸  */

۴۹ define(‘AUTH_KEY’,         ‘put your unique phrase here’);

۵۰ define(‘SECURE_AUTH_KEY’,  ‘put your unique phrase here’);

۵۱ define(‘LOGGED_IN_KEY’,    ‘put your unique phrase here’);

۵۲ define(‘NONCE_KEY’,        ‘put your unique phrase here’);

۵۳ define(‘AUTH_SALT’,        ‘put your unique phrase here’);

۵۴ define(‘SECURE_AUTH_SALT’, ‘put your unique phrase here’);

۵۵ define(‘LOGGED_IN_SALT’,   ‘put your unique phrase here’);

۵۶ define(‘NONCE_SALT’,       ‘put your unique phrase here’);

۵۷

۵۸ /**#@-*/

۵۹

۶۰ /**

۶۱  * WordPress Database Table prefix.

۶۲  *

۶۳  * You can have multiple installations in one database if you give each

۶۴  * a unique prefix. Only numbers, letters, and underscores please!

۶۵  */

۶۶ $table_prefix  = ‘wp_’;

۶۷

۶۸ /**

۶۹  * For developers: WordPress debugging mode.

۷۰  *

۷۱  * Change this to true to enable the display of notices during development.

۷۲  * It is strongly recommended that plugin and theme developers use WP_DEBUG

۷۳  * in their development environments.

۷۴  *

۷۵  * For information on other constants that can be used for debugging,

۷۶  * visit the Codex.

۷۷  *

۷۸  * @link https://codex.wordpress.org/Debugging_in_WordPress

۷۹  */

۸۰ define(‘WP_DEBUG’, false);

۸۱

۸۲ /* That’s all, stop editing! Happy blogging. */

۸۳

۸۴ /** Absolute path to the WordPress directory. */

۸۵ if ( !defined(‘ABSPATH’) )

۸۶     define(‘ABSPATH’, dirname(__FILE__) . ‘/’);

۸۷

۸۸ /** Sets up WordPress vars and included files. */

۸۹ require_once(ABSPATH . ‘wp-settings.php’);

هر بخش از فایل wp-config.php خودش را مستند سازی می کند. تقریبا تمام تنظیمات اینجا با استفاده از ثابت های PHP تعریف می شود.

۱ define( ‘constant_name’ , ‘value’);

حال به هر بخش از فایل wp-config.php نگاه دقیق تری داشته باشیم.

تنظیمات MySQL در فایل wp-config.php

تنظیمات اتصال دیتابیس وردپرس شما در زیر بخش MySQL Settings فایل wp-config.php قرار دارد. شما به اطلاعاتی همچون میزبان MySQL، نام دیتابیس، نام کاربری دیتابیس و رمز عبور احتیاج دارید تا در این بخش قرار دهید.

۰۱ // ** MySQL settings – You can get this info from your web host ** //

۰۲ /** The name of the database for WordPress */

۰۳ define(‘DB_NAME’, ‘database_name_here’);

۰۴

۰۵ /** MySQL database username */

۰۶ define(‘DB_USER’, ‘username_here’);

۰۷

۰۸ /** MySQL database password */

۰۹ define(‘DB_PASSWORD’, ‘password_here’);

۱۰

۱۱ /** MySQL hostname */

۱۲ define(‘DB_HOST’, ‘localhost’);

۱۳

۱۴ /** Database Charset to use in creating database tables. */

۱۵ define(‘DB_CHARSET’, ‘utf8’);

۱۶

۱۷ /** The Database Collate type. Don’t change this if in doubt. */

۱۸ define(‘DB_COLLATE’, ”);

شما می توانید اطلاعات مربوط به دیتابیس خود را از کنترل پانل میزبان وب خود در زیر بخشی که به نام دیتابیس هست، دریافت کنید.

اگر نمی توانید نام کاربری و رمز عبور MySQL و دیتابیس وردپرس خود را بیابید با میزبان وب خود تماس بگیرید.

کلیدها و کد های تاییدیه

کلیدها و کد های منحصر بفرد تاییدیه، کلید های امنیتی هستند که می تواند به امنیت وب سایت وردپرس شما کمک کنند. این کلیدها یک رمز گذاری قوی را برای کاربران و توسط وردپرس ایجاد می کند.

۰۱ /**#@+

۰۲  * Authentication Unique Keys and Salts.

۰۳  *

۰۴ * Change these to different unique phrases!

۰۵  * You can generate these using the {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ WordPress.org secret-key service}

۰۶  * You can change these at any point in time to invalidate all existing cookies. This will force all users to have to log in again.

۰۷  *

۰۸  * @since 2.6.0

۰۹  */

۱۰ define(‘AUTH_KEY’,         ‘put your unique phrase here’);

۱۱ define(‘SECURE_AUTH_KEY’,  ‘put your unique phrase here’);

۱۲ define(‘LOGGED_IN_KEY’,    ‘put your unique phrase here’);

۱۳ define(‘NONCE_KEY’,        ‘put your unique phrase here’);

۱۴ define(‘AUTH_SALT’,        ‘put your unique phrase here’);

۱۵ define(‘SECURE_AUTH_SALT’, ‘put your unique phrase here’);

۱۶ define(‘LOGGED_IN_SALT’,   ‘put your unique phrase here’);

۱۷ define(‘NONCE_SALT’,       ‘put your unique phrase here’);

۱۸

۱۹ /**#@-*/

شما می توانید کلید های امنیتی وردپرس را تولید کنید و در این جا قرار دهید. این موضوع به صورت مشخص کاربردی است اگر شما مشکوک باشید که وب سایت شما دچار تهدیدات امنیتی شده است. تغییر کلید های امنیتی تمام کاربران وارد سیستم شده را خارج می کند و از آن ها می خواهد دوباره عملیات ورود به سیستم را انجام دهند.

پیشوند جدول دیتابیس وردپرس

به صورت پیش فرض وردپرس پیشوند wp-prefix را به تمام جدول های تولید شده توسط وردپرس اضافه می کند. توصیه می شود که پیشوند جدول دیتابیس وردپرس خود را به چیز متفاوت دیگری تغییر دهید این کار باعث می شود کار هکرها برای حدس زدن جدول های وردپرس شما سخت شود و شما را در برابر بعضی از حمله های SQL رایج ایمن می کند.

۱ /**

۲  * WordPress Database Table prefix.

۳  *

۴  * You can have multiple installations in one database if you give each

۵  * a unique prefix. Only numbers, letters, and underscores please!

۶  */

۷ $table_prefix  = ‘wp_’;

لطفا توجه داشته باشید که شما نمی توانید این مقدار را برای یک سایت وردپرس موجود تغییر دهید. از دستور العمل های مرتبط با انجام این کار استفاده کنید.

حالت اشکال زدایی وردپرس

این تنظیمات برای کاربرانی به خصوص مفید است که در تلاشند تا توسعه وردپرس را یاد بگیرند و همچنین کاربرانی که ویژگی های مختلف را به صورت عملی امتحان می کنند. به صورت پیش فرض وردپرس اعلان های تولید شده توسط PHP هنگام اجرای کد را پنهان می کند. با تغییر تنظیمات و قرار دادن در حالت اشکال زدایی (Debugging Mode) این اعلان ها نمایش داده می شود. این اطلاعات به توسعه دهندگان کمک می کند تا باگ های سیستم را پیدا کنند.

۱ define(‘WP_DEBUG’, false);

تنظیمات راه کامل (Absolute Path)

آخرین بخش فایل wp-config بخش راه کامل است که از آن برای نصب متغیرهای وردپرس و فایل های آن ها استفاده می شود. نیازی نیست تا شما چیزی را در این بخش تغییر دهید.

۱ /** Absolute path to the WordPress directory. */

۲ if ( !defined(‘ABSPATH’) )

۳     define(‘ABSPATH’, dirname(__FILE__) . ‘/’);

۴ /** Sets up WordPress vars and included files. */

۵ require_once(ABSPATH . ‘wp-settings.php’);

هک ها و تنظیمات کاربردی wp-config.php

تنظیمات دیگری برای فایل wp-config.php وجود دارد که می تواند به شما در شناسایی خطاها و بر طرف کردن بسیاری از خطاهای رایج وردپرس کمک کند.

تغییر پورت و سوکت های MySQL در وردپرس

اگر سرویس دهنده میزبانی وب شما از پورت های دیگری برای میزبانی MySQL استفاده می کند، شما باید مقدار DB_HOST را به مقدار پورت تغییر دهید. توجه داشته باشید که این یک خط جدید نیست اما شما باید مقدار DB_HOST موجود را ویرایش کنیم.

 ۱ define( ‘DB_HOST’, ‘localhost:5067’ );

فراموش نکنید که مقدار ۵۰۶۷  را به هر مقداری که میزبان وب شما برای پورت قرار داده است، تغییر دهید.

اگر میزبان شما از سوکت ها و پایپ هایی برای MySQL استفاده می کند، شما نیاز دارید تا چیزی شبیه زیر را در آن خط اضافه کنید:

۱ define( ‘DB_HOST’, ‘localhost:/var/run/mysqld/mysqld.sock’ );

تغییر URL های وردپرس با استفاده از فایل wp-config.php

شما ممکن است نیاز داشته باشید که URL های وردپرس را هنگام انتقال از یک سایت وردپرس به یک دامین یا میزبان جدید تغییر دهید. شما می توانید این URL ها را با سر زدن به صفحه Settings » General تغییر دهید.

شما می توانید همچنین این URL ها را با استفاده از فایل wp-config.php تغییر دهید. این هنگامی به کار می آید که شما به محیط ادمین وردپرس به علت بعضی از خطاها دسترسی ندارید. به سادگی این دو خط را به فایل wp-config.php اضافه کنید:

۱ define(‘WP_HOME’,’http://example.com’);

۲ define(‘WP_SITEURL’,’http://example.com’);

فراموش نکنید که example.co را نام دامین خود عوض کنید. شما همچنین باید به خاطر داشته باشید که موتور های جستجو example.com و www.example.com را دو سایت متفاوت در نظر می گیرند. اگر سایت شما دارای پیشوند www است لازم است که نام سایت خود را کامل و دقیق وارد کنید.

تغییر دایرکتوری آپلود با استفاده از فایل wp-config

به صورت پیش فرض وردپرس تمام فایل های رسانه ای که شما آپلود می کنید را در دایرکتوری /wp-content/uploads/ ذخیره می کند. اگر شما می خواهید که فایل های رسانه ای در جای دیگری ذخیره شوند شما می توانید این کد را به فایل wp-config.php اضافه کنید:

۱ define( ‘UPLOADS’, ‘wp-content/media’ );

توجه کنید که دایرکتوری آپلودها متناسب با ABSPATH است و باید با توجه به دستورالعمل ها در این زمینه عمل کنید.

غیر فعال کردن به روز رسانی خودکار در وردپرس

وردپرس به روز رسانی خودکار را در وردپرس نسخه ۳٫۷ معرفی کرد. این امکان به سایت های وردپرس این امکان را می داد که به صورت خودکار هنگامی که یک به روز رسانی کوچک در دسترس است، خود را به روز رسانی کنند. اگر چه به روز رسانی خودکار برای امنیت بسیار خوب است اما در بعضی موارد ممکن است باعث شود سایت وردپرس از دسترس خارج شود.

اضافه کردن کد زیر به فایل wp-config باعث غیر فعال شدن تمام به روز رسانی های خودکار در سایت وردپرس شما می شود.

۱ define( ‘WP_AUTO_UPDATE_CORE’, false );

محدود کردن بازبینی های پست در وردپرس

وردپرس یک ویژگی داخلی ذخیره سازی خودکار و بازبینی دارد. شما اگر یک سایت بزرگ را اداره کنید بازبینی ها ممکن است اندازه فایل پشتیبان دیتابیس وردپرس را افزایش دهد.

این کد را به فایل wp-config اضافه کنید تا تعداد بازبینی هایی که برای یک پست ذخیره می شود را محدود کنید.

۱ define( ‘WP_POST_REVISIONS’, 3 );

شماره ۳ را به دلخواه خود تغییر دهید و مقدار بازبینی که می خواهید ذخیره شود را قرار دهید. وردپرس حالا به صورت خودکار بازبینی های جدید را فقط نگه می دارد ولی در نظر داشته باشید که بازبینی های قدیمی همچنان در دیتابیس شما باقی می مانند.

 

منبع

مطلب پیشنهادی

چگونه بخش URL وب سایت را از فرم نظرات حذف کنیم

یک بخش بزرگی از نظرات اسپم وردپرس توسط بات های خودکار تولید می شوند. شما …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *